Key English Gaelic
meta->title De-google-ify Internet Dì-Ghoogleamaid an eadar-lìon
meta->dio De-google-ify Internet Dì-Ghoogleamaid an eadar-lìon
meta->dioname <b class="violet">De-google-ify</b> <b class="orange">Internet</b> <b class="violet">Dì-Ghoogleamaid</b> <b class="orange">an eadar-lìon</b>
meta->F @:html.soft @:html.soft
meta->DIo <a href="@:link.DIo">@:meta.dioname</a> <a href="@:link.DIo">@:meta.dioname</a>
meta->lead An initiative of the @:meta.F network for a<br /> <a href="#leds">Free</a>, <a href="#leds" >Decentralized</a>, <a href="#leds">Ethical</a> Internet built on <a href="#leds">Solidarity</a> Seo iomairt an lìonraidh @:meta.F airson<br />eadar-lìon <a href="#leds">saor</a>, <a href="#leds" >sgaoilte</a>, <a href="#leds">beusach</a> a tha ’ga stèidhichte air <a href="#leds">dlùth-chomainn</a>
meta->start Campaign began on Thòisich an iomairt
meta->edit Last modification on the Chaidh an t-atharrachadh mu dheireadh a dhèanamh air
meta->support Support this project Cuir taic ris a’ phròiseact seo
img->map Carte2016-romains-en.png Carte2016-romains-gd.png
leds->title For an Internet… A chùm eadar-lìon…
leds->libre->title Free Saor
leds->libre->desc As far as standards and protocols are concerned, the story of the Internet is one of free software. But its popularity and potential make big firms jealous. They would like to claim control of it by establishing closed code in locked systems that are not interoperable. To keep the Internet faithful to the founding principles which led to its success, it is important that there should be free apps on the Internet, that is to say, apps with opensource codes, accessible under free license. A thaobh nan stannardan ’s nam pròtacalan, ’s e bathar-bog saor a bh’ anns an eadar-lìon a-riamh. Gidheadh, tha na companaidhean mòra togarrach air air sàilleabh a chomasan agus mòran daoine deidheil air. Bu toigh leotha smachd a ghabhail air le còd dùinte ann an siostaman glaiste nach obraich còmhla ri chèile. Airson an eadar-lìon a chumail dìleas do phrionnsabalan a stèidheachaidh a thug soirbheas cho mòr dha, tha e cudromach gum bi aplacaidean saora ri ’m faighinn air an eadar-lìon, ’s e seo aplacaidean le bun-tùs fosgailte a ghabhas inntrigeadh fo cheadachas saor.
leds->ethic->title Ethics Beusalachd
leds->ethic->desc We wish to support a participative and independent Internet. Exploitation, surveillance, censorship, and data appropriation are trends we refuse in favor of transparency (integrity), clearly displayed policies for users of the various services, and the refusal of all forms of discrimination. Bu mhiann leinn taic a thoirt do dh’eadar-lìon com-pàirteach ’s neo-eisimeileach. Tha sinn a’ diùltadh a’ ghluasaid mu choinneimh cleachdadh airson prothaid, caithris, ceansarachd agus seilbheachadh dàta an àite follaiseachd (fìreantachd), poileasaidhean follaiseach soilleir do luchd-chleachdaidh nan seirbheisean eadar-dhealaichte agus diùltadh leth-bhreithe air dòigh sam bith.
leds->decent->title Decentralized Sgaoilte
leds->solid->title Solidarity Dlùth-chomainn
map->alt The year is 2016 AD. The whole web is occupied by centralized services… Well… not entirely. One small village of indomitable Free Software lovers still holds out against the invaders. And life is not easy for the legionaries who garrison the fortified camps of Closedum, Centralizum, Trackum, and Proprietarum. ’S e a’ bhliadhna 2016 AD. The an lìon gu lèir fo smachd nan seirbheisean meadhanaichte… Uill, chan eil buileach… Tha aon bhaile beag ann fhathast far a bheil gràdhaichean a’ bhathair-bhog shaoir smiorail gun ghèilleadh dhan luchd-ionnsaigh. Agus chan eil beatha fhurasta aig na saighdearan a tha a’ cumail geàrd air na campaichean daingnichte – Dùintum, Meadhanaichum, Tracum agus Foshealbhum.
camps->fermetum->title <i lang="la">Closedum</i> <i lang="la">Dùintum</i>
camps->centralisum->title <i lang="la">Centralizum</i> <i lang="la">Meadhanaichum</i>