Key English Vietnamese
title Services Các dịch vụ
sections->framameet ### Framameet, encouraging gatherings and meetings

Online exchanges can sometimes lead to face to face meetings, far from our
keyboards. When we organise these meetings with tools like <i>Facebook</i>
or through platforms like <i>MeetUp</i>, we abandon the personal information
of the members of the group to these data devouring ogres.

The free libre software community is interested in creating tools of this
type, all the while respecting the fundamental freedoms of the people
wanting
to gather.

@:html.soft intends to accompany one such project and contribute to
its development… right up to the deployment of a libre service, open to all,
and in the service of our society.

**Oct. 2019 update**: *Thanks to the [JoinMobilizon](@:link.joinmobilizon)
fundraising being successful, we are currently developing the Mobilizon
software [the first beta version of which has just been published](@:summary.mobilizon.en)!*
### Framameet, thúc đẩy những buổi gặp mặt và trò chuyện

Những trao đổi trực tuyến đôi khi có thể dẫn đến đến những cuộc trò chuyện
trực tiếp, rời bàn phím của chúng ta. Khi chúng ta tổ chức những cuộc trò
chuyện như vậy với những công cụ như <i>Facebook</i> hay qua những nền tảng
như <i>MeetUp</i>, chúng ta vô tình giao phó thông tin cá nhân của những
thành
viên trong nhóm cho những "con quỷ" sẵn sàng nuốt chửng dữ liệu này.

Cộng đồng những người làm phần mềm miễn phí trở nên hứng thú về việc tạo ra
những công cụ giống như vậy, trong khi đó vẫn tôn trọng những quyền tự do
cần thiết của những người mong muốn một buổi gặp mặt.

@:html.soft dự định đồng hành cùng một dự án như vậy và đóng hóp vào
sự phát triển của nó… cho đến khi triển khai được một dịch vụ miễn phí,
dành cho tất cả mọi người, và trong dịch vụ của cộng đồng của chúng ta.
sections->framapetitions ### Framapetitions, making our opinions heard

Online petitions constitute a tool that is at once strategic and delicate.
Our collections of opinions on the world should not be locked up by some
obscure
software nor exploited by profit driven businesses.

When @:html.soft created our service for online forms @:html.forms,
it was clear that an adaptation of the code for the service could lead to
Framapetitions. It was nevertheless necessary to wait and see how well this
service stood up to a massive userbase.

Thanks to more than a years experience of hosting @:html.forms, @:html.soft
will create and then host Framapetitions, which will require your
contributions
in the form of tests, feedback and support.
### Framapetitions, giúp những ý kiến của chúng ta được ghi nhận
Những bản kiến nghị trực tuyến tạo ra một công cụ ngay lập tức mang tính
chiến lược và thể hiện sự tinh vi. Những ý kiến về thế giới này mà chúng tôi
thu thập được sẽ không bị chặn lại bởi những phần mềm kì lạ, hay bị khai tác
bởi những doanh nghiệp vì lợi nhuận.
Khi @:html.soft tạo ra dịch vụ của chúng tôi cho những form trực tuyến
@:html.-forms, rõ ràng là việc chỉnh sửa code để thích ứng với dịch vụ
sẽ tạo ra Framapetitions. Tuy vậy, việc cần thiết là đợi và xem xem dịch vụ
này sẽ nổi bật lên như thế nào với một lượng người dùng khổng lồ.
Nhờ vào hơn một năm kinh nghiệm chạy dịch vụ @:html.forms, @:html.soft
sẽ tạo ra và chạy dịch vụ Framapetitions, mà khi đó sẽ cần đến những sự đóng
góp của các bạn bằng cách kiểm tra, phản hồi hay hỗ trợ.
sections->framasite ### Framasite, enter webspace

Creating a webpage, a website, a blog or even a wiki… all too often these
modes of expression and means of sharing remain complex to tame, even more
so when we choose not to share our private life with lucrative platforms.

@:html.site offers online equipment that will enable you to build your
place on the web. This service gives you access to a place for expression
where the content is your own in a hosting space which respects the data
(and
the privacy) of the people that visit, participate in and contribute to your
site.

@:html.site will not not be perfect when it is launched. But thanks
to your feedback, @:html.soft will be able to simplify the usage and
contribute to the development of this software enabling the creation of
ethical
websites… for each and every one of us.
### Framasite, tiến vào không gian của những trang web

Tạo một trang hay một địa chỉ web, một trang blog hay thậm chí là cả một
trang wiki… tất cả những phương cách trình chiếu hoặc phương tiện chia sẻ
này vẫn còn phức tạp để làm quen, và còn phức tạp hơn nữa khi chúng ta chọn
cách không chia sẻ đời sống riêng tư của chúng ta với những nền tảng sinh
lợi nhuận.

@:html.site cung cấp những công cụ trực tuyến mà sẽ giúp bạn xây dựng
một không gian của bản thân trên hệ thống web. Dịch vụ này cho bạn quyền
tiếp
cận với một không gian để trình bày nội dung, nơi mà nội dung đó là của
riêng
bạn, trong một không gian lưu trữ tôn trọng dữ liệu (và sự riêng tư) của
những
người khách, hay những người tham gia và đóng góp vào trang của bạn

@:html.site sẽ không thể hoàn hảo khi nó bắt đầu được đưa vào sử dụng.
Nhưng, nhờ vào những phản hồi của các bạn, @:html.soft sẽ có thể đơn
giản hoá cách sử dụng và đóng góp vào sự phát triển của phần mềm này, giúp
hiện thực hoá của một trang web mang tính nhân văn… cho mỗi người trong
chúng ta
intro Welcome to a world where tools are, from their very conception, destined to
foster peaceful exchanges!
In 2017 and 2018, @:html.soft intends to be part of the development and
hosting of new web services, designed to respect users, their freedom, their
exchanges and their networks.
These services will be developed in collaboration with users in order to
enrich their experience.
## Tạo ra và cung cấp các dịch vụ
Chào mừng đến với thế giới, nơi mà những công cụ, từ những khái niệm sơ khai
nhất, được dùng để thúc đẩy những sự trao đổi trong hoà bình!
Vào năm 2017 và 2018, @:html.soft dự định sẽ trở thành một phần của sự
phát triển và lưu trữ của những dịch vụ web mới, được thiết kế để tôn trọng
người dùng, sự tự do, những sự trao đổi và mạng lưới của họ.
Những dịch vụ này sẽ được phát triển cùng với sự hợp tác với những người dùng
nhằm làm trải nghiệm của họ thêm phong phú.