Key English Vietnamese
title Home Trang chủ
intro ## To de-google-ify is not enough

@:html.soft invites you to join us on a shared adventure: to explore the
digital worlds where humanity and our fundamental freedoms are respected,
respected
right through to the creation of the tools that we use.

During this journey, planned for 2017 to 2020, let us set out to define the
digital tools which make possible our contributions in all fields of our
activity
and in all types of creativity.
## Để không-còn-google thì vẫn chưa đủ

@:html.soft mời bạn cùng tham dự với chúng tôi trên một chuyến hành trình
sẻ chia: cùng khám phá thế giới số, nơi mà loài người và những quyền tự do cơ
bản của chúng ta được tôn trọng, tôn trọng bằng việc tạo nên những công cụ mà
chúng ta sử dụng.

Trên chặng đường này, dự tính từ năm 2017 đến năm 2020, chúng ta hãy cùng định
nghĩa những công cụ số có thể giúp chúng ta hiện thực hoá những đóng góp trong
tất cả các lĩnh vực mà chúng ta hoạt động, cũng như tất cả những hoạt động
sáng
tạo của chúng ta.
services ### 2017-2018: Create and offer tools

At @:html.soft, thanks to three years of [<b class="violet">De-google-ify</b> 
<b class="orange">Internet</b>](@:link.dio), which has
put in place more than thirty alternative services, we know that the web
giants
don’t just siphon off our digital lives: by their very design, they shape our
habits, our actions, even the way we think.

In the exploration of this first world, you’ll find online services that are
designed with a different set of values, respecting the (private) lives of
users
and the diversity that makes up our networks. In this world are conceived the
digital tools that allow us to share our ideas, our opinions, our meetings…
even our videos!
### 2017 - 2018: Tạo ra và cung cấp các công cụ

Tại @:html.soft, nhờ vào ba năm nỗ lực làm cho **[Internet
không-còn-google](@:link.dio)**, dẫn
đến sự xuất hiện của hơn ba mươi dịch vụ thay thế, chúng ta biết rằng những
"gã khổng lồ" về web không chỉ "hút máu" cuộc sống số của chúng ta: bằng những
thiết kế của họ, họ định hình sở thích, hành động, và ngay cả lối suy nghĩ của
chúng ta.

Trong quá trình khám phá thế giới này đầu tiên, bạn sẽ tìm thấy những dịch vụ
trực tuyến được thiết kế với những giá trị khác nhau, với sụ tôn trọng cuộc
sống (riêng tư) của người dùng và với sự đa dạng đã tạo nên mạng lưới của
chúng
tôi. Thế giới này chứa đầy những công cụ số có thể giúp chúng tôi chia sẻ
những
ý tưởng, ý kiến, những buổi họp mặt… và ngay cả những video của chúng tôi!
essaimage ### 2018-2019: Pass on know-how

The web giants have based their model on centralising our data, seducing users
with services which actually lock our digital existence into gigantic digital
silos filled with our data: records of our clicks, our conversations, our
personal
life. To reproduce this centralised model is to concentrate power and the
dangers
that come with it.

Let us discover a world in which we don’t put all our lives in one single
digital
basket! A world in which, faced with the digital supermarkets that deal in our
data, we organise digital "cooperatives" that are local and based on exchange.
A world in which @:html.chatons abound, a world with personal clouds, where
we teach each other, with international cross-pollination.
### 2018 - 2019: Tiến đến biết-cách-làm

Những ông lớn trong mảng web đã thiết kế những mô hình trên nguyên tắc tập
trung dữ liệu của chúng tôi, gây khó khăn cho người dùng với những dịch vụ mà
thật ra chúng khoá sự tồn tại trên thế giới số của chúng ta vào những "hầm
chữa"
chứa đầy dữ liệu của chúng ta: lịch sử những cú click chuột, những cuộc trò
chuyện, và cuộc sống cá nhân của chúng ta. Việc lặp lại mô hình tập trung này
chính là tập trung quyền lực và những hiểm nguy đi kèm với nó.

Chúng ta hãy cùng khám phá thế giới, mà trong đó, chúng ta không bỏ cả cuộc
sống của chúng ta vào trong một "giỏ số" duy nhất! Một thế giới mà trong đó,
khi đối mặt với những "siêu thị số" xử lý những dữ liệu của chúng ta, chúng
ta tổ chức những "doanh nghiệp số" mang tính địa phương và dựa trên nguyên tắc
trao đổi. Một thế giới mà trong đó, @:html.chatons nở rộ, một thế giới với
những
đám mây cá nhân, nơi mà chúng ta chỉ dạy lẫn nhau, và mang lại lợi ích cho lẫn
nhau.
educ-pop ### 2019-2020: Inspire the possibilities

There is a vision behind the services that the web giants offer. It reduces
our intimacy to a commodity for the benefit of advertisers and marketers. This
diminishes our role to that of a consumer and we are abandoning our freedom
for more comfort. There is no room in this schema for digital tools that
enable
possibilities like participation, contribution and popular education.

That leaves an as yet unexplored world for us to discover and cultivate
together,
equipped with tools designed to develop new ways to team up and to create
commons.
A world that is inspired by countless communities (such as the free software
community), to help each of us to choose the tools that work for us, to become
digitally autonomous, to collaborate differently and to share knowledge.
### 2019-2020: Truyền cảm hứng cho những điều khả thi

Có một tầm nhìn đằng sau những dịch vụ mà những ông lớn trong lĩnh vực web
cung
cấp cho chúng ta. Nó làm giảm khả năng tiếp cận của chúng ta với một mặt hàng
để tạo ra lợi ích cho những nhà quảng cáo. Điều này làm cho vai trò của một
người mua dần biến mất và chúng ta đang đánh đổi sự tự do để đổi lấy sự thoải
mái. Trong thời đại này, không còn chỗ cho những công cụ số tạo ra những khả
năng như tham gia, đóng góp và giúp cho giáo dục trở nên phổ biến.

Điều đó để lại một thế giới chưa từng được khám phá, để chúng ta cùng bước
vào và khai phá cùng nhau, với việc được trang bị những công cụ được thiết kế
để phát triển những cách mới để tập hợp mọi người và tạo ra những điểm tương
đồng. Một thế giới được truyền cảm hứng bởi vô số những cộng đồng khác nhau
(ví dụ như cộng đồng các phần mềm miễn phí) để giúp chúng ta chọn được những
công cụ phù hợp với chúng ta, giúp chúng ta trở nên tự động hoá, giúp chúng
ta hợp tác và chia sẻ kiến thức theo một cách khác.