Key English Vietnamese
title Home Trang chủ
intro ## To de-google-ify is not enough

@:html.soft invites you to join us on a shared adventure: to explore the
digital worlds where humanity and our fundamental freedoms are respected,
respected
right through to the creation of the tools that we use.

During this journey, planned for 2017 to 2020, let us set out to define the
digital tools which make possible our contributions in all fields of our
activity
and in all types of creativity.
## Để không-còn-google thì vẫn chưa đủ

@:html.soft mời bạn cùng tham dự với chúng tôi trên một chuyến hành trình
sẻ chia: cùng khám phá thế giới số, nơi mà loài người và những quyền tự do cơ
bản của chúng ta được tôn trọng, tôn trọng bằng việc tạo nên những công cụ mà
chúng ta sử dụng.

Trên chặng đường này, dự tính từ năm 2017 đến năm 2020, chúng ta hãy cùng định
nghĩa những công cụ số có thể giúp chúng ta hiện thực hoá những đóng góp trong
tất cả các lĩnh vực mà chúng ta hoạt động, cũng như tất cả những hoạt động
sáng
tạo của chúng ta.