Key English Vietnamese
services ### 2017-2018: Create and offer tools

At @:html.soft, thanks to three years of [<b class="violet">De-google-ify</b> 
<b class="orange">Internet</b>](@:link.dio), which has
put in place more than thirty alternative services, we know that the web
giants
don’t just siphon off our digital lives: by their very design, they shape our
habits, our actions, even the way we think.

In the exploration of this first world, you’ll find online services that are
designed with a different set of values, respecting the (private) lives of
users
and the diversity that makes up our networks. In this world are conceived the
digital tools that allow us to share our ideas, our opinions, our meetings…
even our videos!
### 2017 - 2018: Tạo ra và cung cấp các công cụ

Tại @:html.soft, nhờ vào ba năm nỗ lực làm cho **[Internet
không-còn-google](@:link.dio)**, dẫn
đến sự xuất hiện của hơn ba mươi dịch vụ thay thế, chúng ta biết rằng những
"gã khổng lồ" về web không chỉ "hút máu" cuộc sống số của chúng ta: bằng những
thiết kế của họ, họ định hình sở thích, hành động, và ngay cả lối suy nghĩ của
chúng ta.

Trong quá trình khám phá thế giới này đầu tiên, bạn sẽ tìm thấy những dịch vụ
trực tuyến được thiết kế với những giá trị khác nhau, với sụ tôn trọng cuộc
sống (riêng tư) của người dùng và với sự đa dạng đã tạo nên mạng lưới của
chúng
tôi. Thế giới này chứa đầy những công cụ số có thể giúp chúng tôi chia sẻ
những
ý tưởng, ý kiến, những buổi họp mặt… và ngay cả những video của chúng tôi!