Key English Vietnamese
title Popular education Làm cho giáo dục trở nên phổ biến
intro ## Inspire the possibilities

Welcome to a world where everyone can share, and access, knowledge!

In 2019 and 2020 and after the important work of meetings, exchanges and
collaborations,
@:html.soft proposes to concentrate on digital tools that facilitate access
to shared knowledge.

It’s a world that is as yet uncharted, because it needs to be imagined
together,
with the actors who, each day, define a society where we contribute more than
we consume, the society of contribution.
## Truyền cảm hứng cho mọi khả năng

Chào mừng đến với thế giới, nơi mà mọi người đều có thể chia sẻ và tiếp cận
với kiến thức

Vào năm 2019 và 2020, sau những công việc quan trọng về những cuộc họp, trao
đổi và hợp tác, @:html.soft đề xuất tập trung vào những công cụ số để cung
cấp sự tiếp cận đến những nguồn kiến thức được chia sẻ.

Đó là một thế giới chưa được khám phá, bởi vì chúng ta cần cùng nhau lên ý
tưởng,
cùng với những người mà, mỗi ngày, tạo nên một xã hội mà ở đó chúng ta đóng
góp nhiều hơn là đỏi hỏi, một xã hội của sự đóng góp.