Key English Vietnamese
sections->outils ### Access for all

As things stand, finding the libre web service which corresponds to your
needs
requires a great deal of know-how and remains difficult to access to those
of us who are not at ease using digital tools.

It is by working jointly with these people, experts in digital
accessibility,
and professionals in design and user experience that @:html.soft desires
to tackle the question, while at the same time offering tools and training
to the actors from territorial networks who work on digital access.

The aim? Creating the right tools and conditions to enable access to an
ethical
web for all.
### Sự tiếp cận cho tất cả mọi người
Nếu như mọi thứ được giữ nguyên, việc tìm kiếm một dịch vụ web miễn phí.
đáp ứng nhu cầu của bạn sẽ cần rất nhiều những bí quyết và sẽ trở nên rất
khó khăn với những người chưa sử dụng thành thạo những công cụ số như chúng
ta.
Bằng cách làm việc với những chuyên gia về tiếp cận số hoá, chuyên viên về
thiết kế và trải nghiệm nguời dùng, @:html.soft mong muốn tiếp cận với
vấn đề, trong khi cùng lúc đó cung cấp những công cụ và những lớp đào tạo
cho những "người thực hiện" từ nhiều lãnh thổ, làm việc về tiếp cận số hoá.
Mục đích? Tạo ra những công cụ và điều kiện đúng, giúp mọi người tiếp cận
với một trang web mang tính nhân văn.
sections->git-moldus ### Git within reach of all of us

<i lang="en">Git</i> is a tool which allows people to collaborate
collectively
on code. The way that it has been designed opens a magnificent gateway to
understanding the methods, practices and frame of mind involved in
collaboration.

How can we make it so that people who don’t code can benefit from the
philosophy
of such a tool? How can we adapt <i lang="en">git</i>, its jargon, its
interface,
etc. so that everyone can co-create and collaborate on texts or other
contributed
commons?

There are projects that exist already and it is with them that @:html.soft
will study possible solutions.
### Git năm trong tầm với của tất cả chúng ta
<i lang="en">Git</i> là một công cụ cho phép mọi người cộng tác để cùng soạn
thảo một đoạn code. Cách mà nó được thiết kế mở ra một cánh cổng rất lớn để
thấu hiểu những phương pháp, cách thức thực hiện và cách suy nghĩ nằm trong
cái gọi là "cộng tác"
Làm sao chúng ta có thể giúp cho những người không lập trình nhận được những
lợi ích từ tinh thần của một công cụ tương tự như vậy? Làm sao chúng ta có
thể mô phỏng <i lang="en">git</i>, biệt ngữ, giao diện của nó, etc. để mọi
người có thể cùng hợp tác với những đoạn văn bản hay những công việc cần sự
hợp tác khác?
Đã có nhiều dự án đã xuất hiện và cùng với chúng, @:html.soft sẽ nghiên
cứu những giải pháp có thể.
sections->mooc-chatons ### A MOOC for the @:html.chatons

Becoming a @:html.chatons, a member of this collective of organisations
which
host ethical web services, is not an easy task: there is an impressive
collection
of know-how to acquire and of practices to understand.

It is with the members of this collective that @:html.soft is proposing
to create a MOOC, a massive open online course, to bring together and layout
the know-how we want to share… and may the @:html.chatons in our collective
basket multiply!
### A MOOC cho @:html.chatons
Trở thành một @:html.chatons, một thành viên của hội những tổ chức lưu trữ
những dịch vụ web mang tính nhân văn này, không phải là một công việc đơn
giản: có rất nhiều những bí quyết phải tiếp thu và có nhiều việc phải thực
sự làm để thông hiểu.
Cùng với những thành viên của hội, @:html.soft đang đề xuất để tạo ra
MOOC, một khoá học mở trực tuyến đồ sộ, để cùng nhau mang đến và đề ra những
bí quyết mà chúng ta muốn chia sẻ… và giúp cho @:html.chatons trong hội
được nhân rộng lên!