Key English Vietnamese
sections->mooc-chatons ### A MOOC for the @:html.chatons

Becoming a @:html.chatons, a member of this collective of organisations
which
host ethical web services, is not an easy task: there is an impressive
collection
of know-how to acquire and of practices to understand.

It is with the members of this collective that @:html.soft is proposing
to create a MOOC, a massive open online course, to bring together and layout
the know-how we want to share… and may the @:html.chatons in our collective
basket multiply!
### A MOOC cho @:html.chatons
Trở thành một @:html.chatons, một thành viên của hội những tổ chức lưu trữ
những dịch vụ web mang tính nhân văn này, không phải là một công việc đơn
giản: có rất nhiều những bí quyết phải tiếp thu và có nhiều việc phải thực
sự làm để thông hiểu.
Cùng với những thành viên của hội, @:html.soft đang đề xuất để tạo ra
MOOC, một khoá học mở trực tuyến đồ sộ, để cùng nhau mang đến và đề ra những
bí quyết mà chúng ta muốn chia sẻ… và giúp cho @:html.chatons trong hội
được nhân rộng lên!