Context English Polish
Any preference? Jakieś preferencje?
Do you want to contribute to something but don't know where to start? Tell us how much time you can spend and we'll get you started! Chcesz pomóc projektowi, ale nie wiesz gdzie zacząć? Powiedz nam, ile czasu możesz poświęcić, a my pomożemy Ci zacząć!
Here is a list of suggestions Oto lista sugestii
How much time can you spend? Ile czasu możesz poświęcić?
How to help? Jak pomóc?
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend I don't know Nie wiem
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend More Więcej
Call to action to start contributing Get started Rozpocznij
Content/Home/Header Help us improve and promote Free Software and Free Culture with translations, documentation, feedback, communication… You don't need to be a developper to help! Pomóż nam ulepszać i promować Wolne Oprogramowanie i Wolna Kulturę dzięki tłumaczeniu, dokumentacji, informacji zwrotnej, komunikacji... nie musisz być programist.k.ą, żeby pomagać!
Contribution type All Wszystkie
Contribution type Development/Issue Rozwój/Błędy
Contribution type Donations Dotacje
HTML/Meta/Title Contribute to Free Software and Free Culture Datek na rzecz Wolnego Oprogramowania i Wolnej Kultury
Label for language switcher Language Język
Link title to zoom on image Click to zoom Naciśnij aby powiększyć
Modal button Cancel Anuluj
Modal button Save changes Zapisz zmiany
Sidebar label Do you need some help? Potrzebujesz pomocy?
Sidebar label Duration: Czas trwania:
Sidebar label Steps Kroki