Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/contributopia/services/vi/units/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 6,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/contributopia/services/vi/?format=api",
      "source": [
        "Services"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Các dịch vụ"
      ],
      "id_hash": -7901431335316922026,
      "content_hash": -6395725463658373956,
      "location": "",
      "context": "title",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "source_unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144952/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 144982,
      "web_url": "https://weblate.framasoft.org/translate/contributopia/services/vi/?checksum=12587a10694b6156",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144982/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/contributopia/services/vi/?format=api",
      "source": [
        "Welcome to a world where tools are, from their very conception, destined to\nfoster peaceful exchanges!\nIn 2017 and 2018, @:html.soft intends to be part of the development and\nhosting of new web services, designed to respect users, their freedom, their\nexchanges and their networks.\nThese services will be developed in collaboration with users in order to\nenrich their experience."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "## Tạo ra và cung cấp các dịch vụ\nChào mừng đến với thế giới, nơi mà những công cụ, từ những khái niệm sơ khai\nnhất, được dùng để thúc đẩy những sự trao đổi trong hoà bình!\nVào năm 2017 và 2018, @:html.soft dự định sẽ trở thành một phần của sự\nphát triển và lưu trữ của những dịch vụ web mới, được thiết kế để tôn trọng\nngười dùng, sự tự do, những sự trao đổi và mạng lưới của họ.\nNhững dịch vụ này sẽ được phát triển cùng với sự hợp tác với những người dùng\nnhằm làm trải nghiệm của họ thêm phong phú.\n"
      ],
      "id_hash": -3458912018988902543,
      "content_hash": 3380596581030308005,
      "location": "",
      "context": "intro",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 2,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": true,
      "num_words": 60,
      "source_unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144953/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 144983,
      "web_url": "https://weblate.framasoft.org/translate/contributopia/services/vi/?checksum=4fff79d846d65771",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144983/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/contributopia/services/vi/?format=api",
      "source": [
        "### Framasite, enter webspace\n\nCreating a webpage, a website, a blog or even a wiki… all too often these\nmodes of expression and means of sharing remain complex to tame, even more\nso when we choose not to share our private life with lucrative platforms.\n\n@:html.site offers online equipment that will enable you to build your\nplace on the web. This service gives you access to a place for expression\nwhere the content is your own in a hosting space which respects the data\n(and\nthe privacy) of the people that visit, participate in and contribute to your\nsite.\n\n@:html.site will not not be perfect when it is launched. But thanks\nto your feedback, @:html.soft will be able to simplify the usage and\ncontribute to the development of this software enabling the creation of\nethical\nwebsites… for each and every one of us."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "### Framasite, tiến vào không gian của những trang web\n\nTạo một trang hay một địa chỉ web, một trang blog hay thậm chí là cả một\ntrang wiki… tất cả những phương cách trình chiếu hoặc phương tiện chia sẻ\nnày vẫn còn phức tạp để làm quen, và còn phức tạp hơn nữa khi chúng ta chọn\ncách không chia sẻ đời sống riêng tư của chúng ta với những nền tảng sinh\nlợi nhuận.\n\n@:html.site cung cấp những công cụ trực tuyến mà sẽ giúp bạn xây dựng\nmột không gian của bản thân trên hệ thống web. Dịch vụ này cho bạn quyền\ntiếp\ncận với một không gian để trình bày nội dung, nơi mà nội dung đó là của\nriêng\nbạn, trong một không gian lưu trữ tôn trọng dữ liệu (và sự riêng tư) của\nnhững\nngười khách, hay những người tham gia và đóng góp vào trang của bạn\n\n@:html.site sẽ không thể hoàn hảo khi nó bắt đầu được đưa vào sử dụng.\nNhưng, nhờ vào những phản hồi của các bạn, @:html.soft sẽ có thể đơn\ngiản hoá cách sử dụng và đóng góp vào sự phát triển của phần mềm này, giúp\nhiện thực hoá của một trang web mang tính nhân văn… cho mỗi người trong\nchúng ta"
      ],
      "id_hash": 8550329917405715695,
      "content_hash": 8344723179472399251,
      "location": "",
      "context": "sections->framasite",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 3,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": true,
      "num_words": 143,
      "source_unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144954/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 144984,
      "web_url": "https://weblate.framasoft.org/translate/contributopia/services/vi/?checksum=f6a8dfc21f5cdcef",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144984/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/contributopia/services/vi/?format=api",
      "source": [
        "### Framameet, encouraging gatherings and meetings\n\nOnline exchanges can sometimes lead to face to face meetings, far from our\nkeyboards. When we organise these meetings with tools like <i>Facebook</i>\nor through platforms like <i>MeetUp</i>, we abandon the personal information\nof the members of the group to these data devouring ogres.\n\nThe free libre software community is interested in creating tools of this\ntype, all the while respecting the fundamental freedoms of the people\nwanting\nto gather.\n\n@:html.soft intends to accompany one such project and contribute to\nits development… right up to the deployment of a libre service, open to all,\nand in the service of our society.\n\n**Oct. 2019 update** : *Thanks to the [JoinMobilizon](@:link.joinmobilizon)\nfundraising being successful, we are currently developing the Mobilizon\nsoftware [the first beta version of which has just been published](@:summary.mobilizon.en)!*"
      ],
      "previous_source": "### Framameet, encouraging gatherings and meetings\n\nOnline exchanges can sometimes lead to face to face meetings, far from our\nkeyboards. When we organise these meetings with tools like <i>Facebook</i>\nor through platforms like <i>MeetUp</i>, we abandon the personal information\nof the members of the group to these data devouring ogres.\n\nThe free libre software community is interested in creating tools of this\ntype, all the while respecting the fundamental freedoms of the people\nwanting\nto gather.\n\n@:html.soft intends to accompany one such project and contribute to\nits development… right up to the deployment of a libre service, open to all,\nand in the service of our society.",
      "target": [
        "### Framameet, thúc đẩy những buổi gặp mặt và trò chuyện\n\nNhững trao đổi trực tuyến đôi khi có thể dẫn đến đến những cuộc trò chuyện\ntrực tiếp, rời bàn phím của chúng ta. Khi chúng ta tổ chức những cuộc trò\nchuyện như vậy với những công cụ như <i>Facebook</i> hay qua những nền tảng\nnhư <i>MeetUp</i>, chúng ta vô tình giao phó thông tin cá nhân của những\nthành\nviên trong nhóm cho những \"con quỷ\" sẵn sàng nuốt chửng dữ liệu này.\n\nCộng đồng những người làm phần mềm miễn phí trở nên hứng thú về việc tạo ra\nnhững công cụ giống như vậy, trong khi đó vẫn tôn trọng những quyền tự do\ncần thiết của những người mong muốn một buổi gặp mặt.\n\n@:html.soft dự định đồng hành cùng một dự án như vậy và đóng hóp vào\nsự phát triển của nó… cho đến khi triển khai được một dịch vụ miễn phí,\ndành cho tất cả mọi người, và trong dịch vụ của cộng đồng của chúng ta."
      ],
      "id_hash": -6487004499554394615,
      "content_hash": -8517558606578999029,
      "location": "",
      "context": "sections->framameet",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 4,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": true,
      "num_words": 135,
      "source_unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144955/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 144985,
      "web_url": "https://weblate.framasoft.org/translate/contributopia/services/vi/?checksum=25f987c6fbb31e09",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144985/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/contributopia/services/vi/?format=api",
      "source": [
        "### Framapetitions, making our opinions heard\n\nOnline petitions constitute a tool that is at once strategic and delicate.\nOur collections of opinions on the world should not be locked up by some\nobscure\nsoftware nor exploited by profit driven businesses.\n\nWhen @:html.soft created our service for online forms @:html.forms,\nit was clear that an adaptation of the code for the service could lead to\nFramapetitions. It was nevertheless necessary to wait and see how well this\nservice stood up to a massive userbase.\n\nThanks to more than a years experience of hosting @:html.forms, @:html.soft\nwill create and then host Framapetitions, which will require your\ncontributions\nin the form of tests, feedback and support."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "### Framapetitions, giúp những ý kiến của chúng ta được ghi nhận\nNhững bản kiến nghị trực tuyến tạo ra một công cụ ngay lập tức mang tính\nchiến lược và thể hiện sự tinh vi. Những ý kiến về thế giới này mà chúng tôi\nthu thập được sẽ không bị chặn lại bởi những phần mềm kì lạ, hay bị khai tác\nbởi những doanh nghiệp vì lợi nhuận.\nKhi @:html.soft tạo ra dịch vụ của chúng tôi cho những form trực tuyến\n@:html.-forms, rõ ràng là việc chỉnh sửa code để thích ứng với dịch vụ\nsẽ tạo ra Framapetitions. Tuy vậy, việc cần thiết là đợi và xem xem dịch vụ\nnày sẽ nổi bật lên như thế nào với một lượng người dùng khổng lồ.\nNhờ vào hơn một năm kinh nghiệm chạy dịch vụ @:html.forms, @:html.soft\nsẽ tạo ra và chạy dịch vụ Framapetitions, mà khi đó sẽ cần đến những sự đóng\ngóp của các bạn bằng cách kiểm tra, phản hồi hay hỗ trợ.\n"
      ],
      "id_hash": -8971754103886660939,
      "content_hash": 8869099394181930926,
      "location": "",
      "context": "sections->framapetitions",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 5,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": true,
      "num_words": 113,
      "source_unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144956/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 144986,
      "web_url": "https://weblate.framasoft.org/translate/contributopia/services/vi/?checksum=37ded2d49aebab5",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144986/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://weblate.framasoft.org/api/translations/contributopia/services/vi/?format=api",
      "source": [
        "### Framatube, let’s break the hegemony of YouTube\n\nThe hosting of videos, when it is centralised on a platform, poses important\ntechnical and economic challenges. Too many videos will cost you dear in\nwebspace.\nIf your site is a success there will be significant traffic (with a traffic\njam on your server!) and you may find yourself having expensive bills to\npay.\n\nSo rather than using the centralised model that has allowed <i>YouTube</i>,\n<i>Netflix</i> (and others…) to become indispensable, why not be inspired\nby the methods that led to the creation of the internet: decentralisation\nand peer-to-peer sharing!\n\nThe free libre software <i>PeerTube</i> will allow a federation of video\nhosts\nto transmit videos peer-to-peer. So each computer that receives a video will\nsend it on to others at the same time, and each host will decide his or her\nown rules of play (conditions of use, moderation, monetisation…) all the\nwhile\nlinked to other hosts of the federation.\n\n@:html.soft is wagering on <i>PeerTube</i> by financing its development,\nnot so that the everyone’s videos will be on a Framatube, but so that\nartists,\nassociations, organisations, institutions and the media can host their own\nindependent video platforms and contribute in turn to this project."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "### Framatube, hãy cùng phá vỡ chế độ độc tài của Youtube\n\nSự lưu trữ các video, khi mà nó được tập trung vào một nền tảng, đặt ra\nnhững\nthử thách nghiêm trọng về kĩ thuật và cả về kinh tế. Quá nhiều video sẽ tốn\nrất nhiều chỗ trên không gian web. Nếu trang của bạn trở nên thành công, sẽ\ncó một lượng truy cập rất lớn (và sẽ gây ra tắc nghẽn trên server của bạn)\nvà rồi bạn sẽ có rất nhiều những hoá đơn đắt tiền phải trả.\n\nVì vậy, thay vì sử dụng những mô hình tập trung, cho phép <i>YouTube</i>,\n<i>Netflix</i> (và những nền tảng khác…) trở nên không thể thay thế, tại\nsao chúng ta không truyền cảm hứng bởi những phương pháp mà sau đó sẽ dẫn\nđến sự hình thành của một hệ thống internet phi tập trung và có thể chia sẻ\nngười-với-người!\n\nPhần mềm miễn phí <i>PeerTube</i> sẽ cho phép một nhóm lưu trữ video truyển\ntải những video đó từ người này sang người khác. Chính vì vậy, mỗi chiếc máy\ntính nhận được một video sẽ chuyển video đó cho những người khác cùng một\nlúc, và mỗi máy chủ lưu trữ sẽ quyết định chính vai trò của nó (những điều\nkiện sử dụng, sự điều tiết, sự tiền tệ hoá…), trong khi đó vẫn liên kết\nvới các máy chủ khác trong hệ thống.\n\n@:html.soft đang đặt cược vào <i>PeerTube</i> bằng cách cung cấp tài\nchính hỗ trợ cho sự phát triển của nó, không phải để tất cả video của mọi\nngười đều sẽ ở trên Framatube, mà để cho các nhạc sĩ, các tổ chức, hiệp hội,\ncác học viện và giới truyền thông có thể có những nền tảng lưu trữ video độc\nlập và đóng góp ngược lại cho dự án."
      ],
      "id_hash": 8837491022834757030,
      "content_hash": -4912329928926139993,
      "location": "",
      "context": "sections->framatube",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 10,
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "approved": false,
      "position": 6,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 202,
      "source_unit": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144957/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 144987,
      "web_url": "https://weblate.framasoft.org/translate/contributopia/services/vi/?checksum=faa5134321c4eda6",
      "url": "https://weblate.framasoft.org/api/units/144987/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    }
  ]
}